کارتخوان ثابت / کارتخوان سیار / پوز سیار جیبی

کارتخوان سیار / پوز سیار M POS  ، دستگاه های کارتخوان سیار جیبی می باشد که در مدلهای زیادی از جمله کارتخوان سیار / پوز سیار جیبی D180 و کارتخوان سیار / پوز سیار جیبی D200 و کارتخوان سیار / پوز سیار جیبی D220 در بازار فروش کارتخوان سیار / پوز سیار می باشد .